• نحوه افزودن System Restore به ویندوز سرور 2003

  Windows Server 2003 یکی از پرکاربردترین سیستم عامل‏های مخصوص سرور است که ساخته شده توسط شرکت مایکروسافت می‏باشد. یکی از عمده‏ترین نقص‏هایی که در این ویندوز به چشم می‏خورد نداشتن ابزار System Restore است. System Restore ابزاری است که پیش از این در ویندوز XP وجود داشت و کار اصلی آن بازیابی ویندوز خراب شده به ویندوز سالم در مواقع حساس و اضطراری است. در این ترفند قصد داریم نحوه نصب و اضافه نمودن ابزار System Restore به ویندوز سرور 2003 را برای شما بازگو نماییم.

  در ابتدا دقت کنید برای انجام این ترفند در یکی از مراحل نیاز به CD نصب ویندوز XP دارید. پس پیش از هر کاری CD نصب این ویندوز را در دسترس خود داشته باشید.

  در قدم اول، برنامه Notepad ویندوز را اجرا نمایید. برای این کار از منوی Start به All Programs و سپس Accessories بروید و بر روی Notepad کلیک کنید.
  حال کد زیر را عیناً Copy کرده و در محیط Paste ،Notepad نمایید:
  کد PHP:
  Windows Registry Editor Version  5.00
  www
  .bitiran.com
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows  NT\CurrentVersion\SvcHost]
  "netsvcs"=hex(7):41,00,70,00,70,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,41,00,75,00,\
  64,00,69,00,6f,00,53,00,72,00,76,00,00,00,42,00,72,00,6f,00,77,00,73,00,65,\
  00,72,00,00,00,43,00,72,00,79,00,70,00,74,00,53,00,76,00,63,00,00,00,44,00,\
  4d,00,53,00,65,00,72,00,76,00,65,00,72,00,00,00,45,00,76,00,65,00,6e,00,74,\
  00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,00,00,48,00,69,00,64,00,53,00,65,00,\
  72,00,76,00,00,00,49,00,61,00,73,00,00,00,49,00,70,00,72,00,69,00,70,00,00,\
  00,49,00,72,00,6d,00,6f,00,6e,00,00,00,4c,00,61,00,6e,00,6d,00,61,00,6e,00,\
  53,00,65,00,72,00,76,00,65,00,72,00,00,00,4c,00,61,00,6e,00,6d,00,61,00,6e,\
  00,57,00,6f,00,72,00,6b,00,73,00,74,00,61,00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,00,00,\
  4d,00,65,00,73,00,73,00,65,00,6e,00,67,00,65,00,72,00,00,00,4e,00,65,00,74,\
  00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,4e,00,6c,00,61,00,00,00,4e,00,74,00,6d,00,73,00,\
  73,00,76,00,63,00,00,00,4e,00,57,00,43,00,57,00,6f,00,72,00,6b,00,73,00,74,\
  00,61,00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,00,00,4e,00,77,00,73,00,61,00,70,00,61,00,\
  67,00,65,00,6e,00,74,00,00,00,52,00,61,00,73,00,61,00,75,00,74,00,6f,00,00,\
  00,52,00,61,00,73,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,74,00,\
  65,00,61,00,63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,00,00,53,00,61,00,63,00,73,00,76,\
  00,72,00,00,00,53,00,63,00,68,00,65,00,64,00,75,00,6c,00,65,00,00,00,53,00,\
  65,00,63,00,6c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,00,00,53,00,45,00,4e,00,53,00,00,\
  00,53,00,68,00,61,00,72,00,65,00,64,00,61,00,63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,\
  00,00,54,00,68,00,65,00,6d,00,65,00,73,00,00,00,54,00,72,00,6b,00,57,00,6b,\
  00,73,00,00,00,54,00,72,00,6b,00,53,00,76,00,72,00,00,00,57,00,33,00,32,00,\
  54,00,69,00,6d,00,65,00,00,00,57,00,5a,00,43,00,53,00,56,00,43,00,00,00,57,\
  00,6d,00,69,00,00,00,57,00,6d,00,64,00,6d,00,50,00,6d,00,53,00,70,00,00,00,\
  77,00,69,00,6e,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,77,00,75,00,61,00,75,00,73,\
  00,65,00,72,00,76,00,00,00,42,00,49,00,54,00,53,00,00,00,53,00,68,00,65,00,\
  6c,00,6c,00,48,00,57,00,44,00,65,00,74,00,65,00,63,00,74,00,69,00,6f,00,6e,\
  00,00,00,68,00,65,00,6c,00,70,00,73,00,76,00,63,00,00,00,75,00,70,00,6c,00,\
  6f,00,61,00,64,00,6d,00,67,00,72,00,00,00,57,00,6d,00,64,00,6d,00,50,00,6d,\
  00,53,00,4e,00,00,00,53,00,52,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,\
  00,00,00,00 

  پس از کپی کردن کد، از منوی File بر روی Save as کلیک کنید. سپس فایل را با نام دلخواه و پسوند reg. و در محلی به دلخواه خود ذخیره کنید (به عنوان مثال نام آن را bitiran.reg قرار دهید و فایل را جهت دسترسی سریع در محیط دسکتاپ ذخیره کنید).


  اکنون مجدداً Notepad باز کنید و کدهای زیر را به طور کامل در آن کپی کنید:
  کد PHP:
  [version]
  Signature="$CHICAGO$"
  SetupClass=BASE
  LayoutFile
  =layout.inf

  [DefaultInstall]
  CopyFiles=SRFlt_files,SRSvc_files,SR_files
  AddReg
  =SRFlt_addreg,SRSvc_addreg,SR_addreg
  ProfileItems
  =SRProfile
  RegisterDlls
  =SR_register
  DelReg
  =SRSvc_delreg

  [DefaultInstall.Services]
  AddService=sr,,SRFlt_service,SRFlt_event
  AddService
  =srservice,,SRSvc_service,SRSvc_event

  [Uninstall]
  DelFiles=SRFlt_files,SRSvc_files,SR_files,SRWmi_files
  DelReg
  =SRFlt_delreg,SRSvc_delreg,SR_delreg
  UnregisterDlls
  =SR_register

  [Uninstall.Services]
  DelService=sr
  DelService
  =srservice

  [DestinationDirs]
  SRFlt_files=12
  SRSvc_files
  =11
  SR_files
  =11,Restore

  [SRFlt_files]
  sr.sys,,,0x10000

  [SRSvc_files]
  srclient.dll,,,0x10000
  srsvc
  .dll,,,0x10000
  srrstr
  .dll,,,0x10000

  [SRSvc_files.Security]
  "D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)"

  [SR_files]
  filelist.xml,,,0x10000
  rstrui
  .exe,,,0x10000
  srframe
  .mmf,,,0x10000
  srdiag
  .exe,,,0x10000

  [SR_files.Security]
  "D:P(A;;GRGX;;;BU)(A;;GA;;;BA)(A;;GA;;;SY)(A;;GRGX;;;WD)"

  [SRProfile]
  Name=%SR_UI_Link_Name%
  CmdLine=11,restore,rstrui.exe
  SubDir
  =%SR_UI_Link_SubDir%
  InfoTip="@%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe,-2078"
  DisplayResource="%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe",2048


  [SRFlt_service]
  DisplayName    =  %SR_Filter_Name%
  ServiceType    2    
  StartType      
  =  0    
  ErrorControl   
  1    
  ServiceBinary  
  =  %12%\sr.sys
  LoadOrderGroup 
  "FSFilter System  Recovery"

  [SRSvc_service]
  DisplayName    =  %SR_Service_Name%
  Description    = %SR_Service_Desc%
  ServiceType    =  0x20  
  StartType      
  2     
  ErrorControl   
  1     
  ServiceBinary  
  =  %11%\svchost.exe -k netsvcs
  Dependencies   
  =  "RpcSs"

  [SRSvc_event]
  AddReg=SRSvc_event_addreg
  DelReg
  =SRSvc_event_delreg

  [SRFlt_event]
  AddReg=SRFlt_event_addreg
  DelReg
  =SRFlt_event_delreg

  [SRFlt_addreg]
  HKLM,"system\currentcontrolset\services\SR\Parameters","FirstRun",0x10001,1
  HKLM
  ,"system\currentcontrolset\services\SR\Parameters","DontBackup",0x10001,0  HKLM
  ,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter  System  Recovery"
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys","",0x00000000,"FSFilter  System  Recovery"

  [SRSvc_addreg]
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SRService\Parameters","ServiceDll",0x00020000,"%11%\srsvc.dll"  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService","",0x00000000,"Service"
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService","",0x00000000,"Service"

  [SR_addreg]
  HKLM,"Software\Microsoft\Windows  NT\CurrentVersion\SystemRestore","DisableSR",0x10001,0
  HKLM
  ,"Software\Microsoft\Windows  NT\CurrentVersion\SystemRestore","CreateFirstRunRp",0x10001,0
  HKLM
  ,"Software\Microsoft\Windows  NT\CurrentVersion\SystemRestore\Cfg","DiskPercent",0x10001,12
  HKLM
  ,"Software\Microsoft\Windows  NT\CurrentVersion\SystemRestore\SnapshotCallbacks"
  HKLM,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run","SRFirstRun",,"rundll32  srclient.dll,CreateFirstRunRp"

  [SRSvc_event_addreg]
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SRService","EventMessageFile",0x00020000,"%11%\srsvc.dll"
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SRService","TypesSupported",0x00010001,7

  [SRFlt_event_addreg]
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SR","EventMessageFile",0x00020000,"%11%\IoLogMsg.dll;%12%\sr.sys"
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SR","TypesSupported",0x00010001,7

  [SRFlt_delreg]
  HKLM,"system\currentcontrolset\services\SR\Parameters","MachineGuid"
  HKLM,"system\currentcontrolset\services\SR\Parameters","Disabled"
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys"
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys"

  [SRSvc_delreg]
  HKLM,"Software\Microsoft\Windows  NT\CurrentVersion\SvcHost","SRGroup"
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService"
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService"
  HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows  NT\CurrentVersion\SystemRestore\FilesToSnapshot"

  [SR_delreg]
  HKLM,"Software\Microsoft\Windows  NT\CurrentVersion\SystemRestore"

  [SRSvc_event_delreg]
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\SRService"
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SRService","EventMessageFile"
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SRService","TypesSupported"

  [SRFlt_event_delreg]
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SR","EventMessageFile"
  HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\System\SR","TypesSupported"

  [SR_register]
  11,,srclient.dll,1

  [Strings]
  SR_Filter_Name  =  "System Restore Filter Driver"

  SR_Service_Name "System Restore  Service"
  SR_Service_Desc "Performs system restore functions. To stop  service, turn off System Restore from the System Restore tab in My  Computer->Properties"

  SR_UI_Link_Name    "System  Restore"
  SR_UI_Link_SubDir  "Accessories\System Tools" 
  این فایل را نیز با نام دلخواه و پسوند inf. ذخیره بفرمایید. به عنوان مثال نام آن را bitiran.inf قرار دهید.


  در مرحله بعدی بر روی فایل خود با پسوند reg دوبار کلیک کرده و در پیغام ظاهر شده گزینه Yes را انتخاب کنید.
  حال اطمینان پیدا کنید CD نصب ویندوز XP در درون CD-ROM قرار گرفته است.
  سپس (ترفندستان) بر روی فایل با پسوند inf راست کلیک کنید و گزینه Install را انتخاب کنید.
  در هنگام نصب این فایل پنجره‏ای پدیدار می‏شود که بایستی با انتخاب دکمه Browse، فولدر به نام i386 را در درون CD ویندوز XP انتخاب نمایید تا عملیات نصب با موفقیت انجام پذیرد.
  پس از اتمام نصب این فایل، یک بار ویندوز را Restart نمایید.

  پس از اجرای مجدد ویندوز، با مراجعه به منوی Start و مسیر All Programs/Accessories/System Tools ابزار System Restore در دسترس خواهد بود.