برنامه ای برای گرفتن بک آپ از DVD ها.

کد:
لینک دانلود:
http://209.172.35.173/download/DVDFabGold29.exe
سریال:
04WZKVxxIOTkTzAFny9fEMsoKOHvid/6esZ13sU7k6KDAHcVS0x98R2NCIKarHhVfOrhvEuMl+IW4nPnoBsvBhvHHg3jV6D4ZxzXWrrPcoDlArCwN0l+eu9QWhqKEfcYLe3BZXHfjHCB+eOyZ9bmX4vO9Koe/1ztafhkoaw5zKmQ=