آخرین نسخه falsh player برای مرورگرهای Firefox و opera و ie

کد:
برای firefox و opera:
http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/fp9_beta/install_flash_player_9_beta.exe
برای ie:
http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/fp9_beta/install_flash_player_9_ax_beta.exe