تمام مرورگرها تقريبا دارای اجزای ثابتی هستند . يکی از پرطرفدارترين
مرورگرها Internet explorer ) IE ) است . بهمین جهت در اين جا به معرفی اجزای
IE می پردازيم :
IE بمانند هر پنجره ديگر در Windows اجزاء ثابتی دارد. 1. Title Bar 2. Menu
3. Tool bar 4. Address bar 5. Status bar
يادآوري : گزينه های فوق كه همگی اجزاء اصلی يك پنجره هستند ميتوانند پنهان
يا آشكار باشند كه پنهان يا آشكار كردن آنها مانند كليه پنجره های ديگر است .
در اين قسمت به توضيح کليدهای استاندارد IE خواهيم پرداخت:
Back : برای بازگشت به صفحه قبل از این کلید استفاده می شود.
Forward : اگر با استفاده از کليد Back به صفحه یا صفحات قبل رجوع کنیم کليد
Forward برای رفتن به صفحه بعد فعال خواهد شد .
Stop: با فشردن این کلید عمل بارگیری صفحه متوقف خواهد شد .
Refresh: با فشردن این کلید صفحه مورد درخواست بکبار ديگر بارگيری خواهد شد.
Home: برای بازگشت به صفحه اصلی از این کليد استفاده می شود.
Search: این دکمه برای جستجو بکار می رود .
Favorites : در این قسمت آدرس صفحات مورد علاقه برای دسترسی سريع و آسان
دخيره می شود.
History : بخشی که در آن آدرس صفحاتی که بارگیری شده اند ذخيره می شود