وب عبارتست از تمام اطلاعات بهم پيوسته روی اينترنت.
شبکه تار عنکبوتی جهانی (وب) مدتها پس از اينترنت پا به عرصه وجود گذاشت.
کاربرد اوليه اينترنت اساساً برای تبادل اطلاعات و پست الکترونيک بود. تولد
وب به سالهای 1989 تا 1991 و به کارهای دانشمندی به نام تيم برنزی - لی در
آزمايشگاه اروپايی فيزيک ذرات (CERN) در سوئيس بر می گردد.
انگيزه وی برای طراحی اين استاندارد اين بود که اطلاعاتی که افراد نياز دارند
در سندها و فايل هايی در کامپيوترهای مختلف ذخيره شده است تقريباً در تمام
اين اسناد ارجاعاتی به سندهای ديگر وجود دارد، در آن سند هم ارجاعاتی به
سندهای ديگر هست و الی آخر...
اين مفهوم که به ابر لينک (Hyper Link) معروف شد، سنگ بنای شبکه تار عنکبوتی
جهانی يا وب است.