بر خلاف بسياري از روشهاي بهينه سازي سرعت كه از نرم افزار براي
پيكر بندي بهتر يك مودم استفاده مي كنند روش چند پيوندي ) Multilink(
يك راه حل مبتني بر سخت افزار است اين روش از چند مودم استفاده مي كند


Isp اگه مي خواهيد از اين سرويس استفاده كنيد حتما بايد از يك
)پشتيباني مي كند بهره بگيريد Multilink(كه را

ويندوز حالت چند مودمي را ساپورت مي كندفقط به شرط اينكه
(com)كافي داشته باشيد

از منوي استارت روي كنترل پنل كليك كنيد و گزينه
Network And Internet Connection
را انتخاب كنيد وروي گزينه

Network Connection

كليك كنيدوروي ارتباط تلفني موجود تقه بزنيد

Create Copy را ازمنوي File
انتخاب كنيد تا يك كپي از ارتباط خود بسازيد وارتباط جديد خود رانام گذاري كنيد

از منوي Net Worktasks

در سمت چپ اين گزينه راانتخاب كنيدchange Settings Of This Connection

روي دكمه جنرال تقه بزنيد وسپس روي مربع تيك زني كنار هر دو مودم تقه بزنيد
Ispتا تيك دار شوندروي مربع كنار عبارت زير تقه بزنيد مگر اينكه
دستور العملي ديگه داده باشه
All Devices Call The Samenumbers

Ispاگه
خواسته باشد شماره تلفن راتغيير دهيد روي دكمه
Networking
تقه بزنيد

Settings
را انتخاب كنيد روي مربع كنا رعبارت زير تقه بزنيد
Negotiate Multilink For
Single Link Connections
ساير تغييراتي كه ازشما خواسته انجام دهيد(isp)

روي دگمه اپشن تقه بزنيد تا ارتباط چند پيوندي راپيكر بندي كنيد
براي اينكه هر دومودم براي هر ارتباط فعال شوند

Multiple Devices را از منوي

گزينه زير راانتخاب كنيد
Dial All Devices
براي كنترل نحوه استفاده از مودم دوم گزينه زير راانتخاب كنيد
Dial Devices Only As Needed

Configure وروي
تقه بزنيد مي توانيد درصد فعاليت يا ظرفيت راپيش وصل شدن مودم دوم

اگه به ويندوز قبلا گفته باشيد كه از هر دو مودم استفاده كنيد يك مودم
اول شماره گيره مي كند ووصل مي شود ومودم دومي هم به همين صورت