عجب آدمهای نادونی هستنا.یعنی یکی اونجا نبوده بهشون بگه فارسی که دارین میکنین دیگه به چپ و راستش دست نزنین.