ترفند شماره 50



فعال کردن آيکون Scheduled Tasks (در ويندوز ME)
اين حالت به شما امکان مي دهد تا سيستمتان را به نحوي ساختار بندي کنيد که آيکون Scheduled Tasks در نوارا ابزار ويندوز ME ديده شود .
رجيستري را باز کنيد. و کليد زير را در آن بيابيد .
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\She llEx\
ContextMenuHandlers\ShellImagePreview]
مقدار "(Default)" را پاک کنيد تا عمل پيش نمايش تصاوير غير فعال شود .براي برگشت به وضعيت سابق مي توانيد مقدار "{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}" را براي آن تعيين نمائيد.
از رجيستري خارج شويد. تغييرات فورا در ويندوز اعمال مي شود .

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 51



تغيير موقعيت صفحه Wallpaper ( در تمام ويندوز ها )
متاسفانه ويندوز تنها تعداي گزينه اندک در اختيار کاربران قرار مي دهد تا موقعيت Wallpaper را تغيير دهند . با اين تنظيمات شما ميتوانيد تصوير را در هر محلي از Desktop خود قرار دهيد .
رجيستري را باز کنيد. و کليد زير را در آن بيابيد .

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]


دو مقدار String با نامهاي Wallpaperoriginx و Wallpaperoriginy ايجاد کنيد .در صورتي که مقادير از قبل وجود دارند آنها را تغيير دهيد . مقدرار Wallpaperoriginx را برابر مختصات افقي و مقدار Wallpaperoriginy را برابر مختصات عمودي صفحه قرار دهيد .
از رجيستري خارج شويد. سيستم را مجددا راه اندازي نمائيد و يا تصوير زمينه Desktop را از طريق Control Panel تغيير دهيد .

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 52



استفاده از منوهاي شخصي (در ويندوز XP/ME/2000)
در ويندوز 2000 ويژگي جديدي با نام Personalized Menus طراحي شده است که آيتمهايي که داراي کاربرد بيشتر هستند را نشان داده و آيتمهاي با کاربرد کمتر را مخفي مي کند .با استفاده از اين تنظيمات مي توان ويژگي مزبور را فعال و يا غير فعال کرد .
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن ايجاد کنيد.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\
Advanced]


يک مقدار String جديد با نام "IntelliMenus" ايجاد کرده و براي فعال کردن اين ويژگي مقدار Yes و براي غير فعال کردن آن مقدار No را بدهيد.

از رجيستري خارج شويد. براي اعمال تغييرات نياز به log off ويندوز خواهيد داشت.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 53



ذخيره تغييرات در ساختار بندي Notepad
ويرايشگر متني Notepad که با ويندوز همراه است به کاربران امکان مي دهد تا صفحات آن را از جمله سر صفحه ، پا صفحه و حاشيه ها را ساختار بندي کنيد .اين گزينه ها بطور معمول در بين وضعيت هاي مختلف ذخيره نمي شوند اما با استفاده از اين روش مي توانيد هر شکل ساختاري دلخواه خود را در برنامه Notepad ذخيره کنيد.
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن ايجاد نمائيد .

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad]

يک مقدار DWORD جديد ايجاد کرده و نام "fSavePageSettings" را به آن بدهيد. سپس براي ذخيره تغييرات در فايل اجرايي برنامه مقدار "1" را به آن بدهيد .
يک مقدار DWORD ديگر ايجاد کرده و نام "fSaveWindowPositions" را به آن بدهيد. سپس براي ذخيره موقعيت پنجره مقدار "1" را به آن بدهيد .

از رجيستري خارج شويد و براي اعمال تغييرات مجددا سيستم را راه اندازي نمائيد .

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 54



تغيير مدت زمان تأخير در نمايش منوها (تمام ويندوز ها)
در ويندوز بطور معمول قبل از مشاهده منوها مدت زماني تأخير وجود دارد.اما اين ويژگي براي کاربراني که بطور مدام با منوها کار مي کنند آزار دهنده است . با استفاده از آين تنظيمات مي توان مدت زمان تأخير مزبور را تغيير داده و يا بطور کامل آن را غير فعال کنيد.
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن ايجاد کنيد.

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]

يک مقدار String جديد با نام "MenuShowDelay" ايجاد کرده و مدت زماني که براي تأخير در نمايش منو مد نظر داريد را بر حسب ميلي ثانيه وارد کنيد .

از رجيستري خارج شويد. براي اعمال تغييرات ممکن است نياز به log off ويندوز و يا راه اندازي مجدد سيستم داشته باشيد.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 55



مشاهده جزئيات اطلاعات در Device Manager ( در ويندوز هاي 2000و XP)
اگر به اطلاعات اضافه تري از اجزائي که طور معمول در Device Manager نشان داده مي شوند داريد ، مي توانيد از اين روش براي مشاهده اطلاعات جزئي تر استفاده کنيد.
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن ايجاد نمائيد .

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\
Environment]
يک مقدار String جديد ايجاد کرده و نام "fSavePageSettings" را به آن بدهيد و مقداري مطابق مقادير زير را به آن بدهيد .
از رجيستري خارج شويد. براي اعمال تغييرات ممکن است نياز به راه اندازي مجدد و يا Log off ويندوز داشته باشيد.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 56



تغيير نام و يا حذف پوشه هاي ويژه (تمام ويندوز ها )
اين تنظيمات به شما امکان مي دهد تا پوشه هاي خاص همانند (Recycle Bin) را بصورت وضعيتي مشاهده کنيد که پوشه هاي عادي را راست کليک مي کنيد .
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن پيدا کنيد

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{GUID}\ShellFolder

جدول زير نشان دهند ه و راهنمايي براي شما در تعيين پوشه هاي مربوطه است.


Description
Globally Unique Identifier (GUID)

Administrative Tools
{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Briefcase
{85BBD92O-42A0-1O69-A2E4-08002B30309D}

Control Panel
{21EC2O2O-3AEA-1O69-A2DD-08002b30309d}

Fonts
{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}

History
{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

Inbox
{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}

Microsoft Network
{00028B00-0000-0000-C000-000000000046}

My Computer
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

My Documents
{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

My Network Places
{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Network Computers
{1f4de370-d627-11d1-ba4f-00a0c91eedba}

Network Connections
{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Printers and Faxes
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Programs Folder
{7be9d83c-a729-4d97-b5a7-1b7313c39e0a}

Recycle Bin
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Scanners and Cameras
{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}

Scheduled Tasks
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

Start Menu Folder
{48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc}

Temporary Internet Files
{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}

Web Folders


يک مقدار DWORD جديد (و يا يک مقدار String در ويندوز 98 و يا Me ) ايجاد کرده و نام "PaintDesktopVersion" را به آن بدهيد. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخيري کنيد که مايل به نشان دادن آنها هستيد .
براي تغيير ويژگي هاي نشان داده شده در منوي زمينه ، مقدار Attribiutes را برابر يکي از مقادير زير قرار دهيد

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 57

حذف متون راهنماي Close , Minimize و Maximaize ( در تمام ويندوز ها)
اهنگام جابجايي ماوس بر روي سه کادر کنترل پنجره استاندارد متون راهنمايي براي هر آيتم نشان داده مي شود . اين تنظيمات اعمال مزبور را کنترل مي کند .
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن ايجاد کنيد.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
يک مقدار String جديد با نام "MinMaxClose" ايجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادير زير تعيين نمائيد .
از رجيستري خارج شويد. براي اعمال تغييرات ممکن است نياز به log off ويندوز و يا راه اندازي مجدد سيستم داشته باشيد.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 58

حرکت يکنواخت در Telnet ( تمام ويندوز ها)
اين حالت تابع حرکت يکنواخت را در Telnet فعال مي سازد.
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن بيابيد.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Telnet
يک مقدار DWORD جديد ايجاد کرده و نام 'SmoothScroll' را به آن بدهيد. سپس براي غير فعال کردن مقدار "0" و براي فعال کردن آن مقدار "1" را به آن بدهيد .
از رجيستري خارج شويد. براي اعمال تغييرات Telnet را مجددا راه اندازي نمائيد.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 59

تعيين برنامه براي ويژگي اجراي اتوماتيک CD هاي صوتي ( Play Inserted Audio CDs در تمام ويندوز ها )
از اين حالت مي توان براي تعيين برنامه اي استفاده کرد که بصورت پيش فرض CD هاي صوتي را به محض ورود به CD ROM اجرا مي کند .
رجيستري را باز کرده و کليد زير را در آن بيابيد .

HKEY_CLASSES_ROOT\AudioCD\Shell\Play\Command
يک مقدار String جديد ايجاد کرده و نام "(Default)" را به آن بدهيد و مقداري مطابق مقادير زير را به آن بدهيد .
از رجيستري خارج شويد. براي اعمال تغييرات ممکن است نياز به راه اندازي مجدد و يا Log off ويندوز داشته باشيد.

--------------------------------------------------------------------------------

ترفند شماره 60

افزودن گزينه QuickView براي تمامي فايل ها ( در تمامي ويندوز ها)
در صورتي که مايل به افزودن گزينه QuickView به منوي زمينه براي تمامي فايل ها هستيد ، استفاده از گزينه هاي Windows Explorer مي تواند خسته کننده و ملالت آور باشد .
رجيستري را باز کرده و يک زير کليد به نام QuickView در مسير [HKEY_CLASSES_ROOT\*T] ايجاد نمائيد .
يک مقدار (Default) آن را برابر '*' قرار دهيد .
از رجيستري خارج شويد. و يک پنجره Explorer باز کنيد .در صورتي که9 بر روي هر فايلي راست کليک کنيد بايد فرمانQuickView نمايان شود .
نکته : براي دسترسي به اين وضعيت بايد در ابتدا QuickView را در سيستم خودتان نصب کرده باشيد.بدين منظور بر روي Control Panel گزينه Add/Remove Programs را انتخاب کرده و از طريق بر چسب Accessories برنامه مورد نظرتان را نصب کنيد