Banloa-C یک تروجان برای خانواده ویندوز است.

ادامه مطلب در رسانه امنیت دیجیتال...