Sdbot-DGE یک کرم برای خانواده ویندوز است.

ادامه مطلب در رسانه امنیت دیجیتال...