تفننی بر طنز.

نویسنده:هوشنگ گلشیری.

Dar_velayat_e_hava.rar