نویسنده:میترا الیاتی.

مضمون:داستان.

dambazdam.rar