تنظیم بر اساس قافیه توسط :امیر حسین خنجی.

Khayam.rar