نوشته:جیمز پاترسون.

مضمون:داستان جنایی.

ترجمه و اقتباس:مرتضی مدنی نژاد.

WHEN.rar