عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، با بيان اين كه ‌چشم در هنگام انجام كارهايي كه از نزديك صورت مي‌پذيرد، خسته مي‌شود؛ توصيه كرد: كاربران رايانه پس از هر10 دقيقه كار با خيره شدن به فواصل دور از مانيتور به عضلات چشم استراحت دهند.

دكتر مسعود رضا معنويت در گفت ‌وگو با (ايسنا) منطقه يزد،‌ در اين خصوص تصريح كرد: ماهيچه‌هاي چشم به هنگام انجام كار با فاصله نزديك، منقبض مي‌شوند و در صورتي كه چشم به عيوب انكساري از جمله دوربيني، ‌نزديك بيني و آستيگماتيسم دچار باشد، اين خستگي چشم مضاعف خواهد شد.
وي در مورد علت اين خستگي گفت: ماهيچه‌هاي چشم حين انجام كارهاي نزديك دو وظيفه‌ي ‌تطابق و تقارن را بر عهده دارند، بنابراين هنگام كار با اپراتوري رايانه، ماهيچه‌هاي چشم به دنبال انقباض به شدت خسته مي‌شوند.
اين چشم پزشك در ادامه تششعات ناشي از مانيتور رايانه را از عوارض استفاده از آن عنوان كرد و افزود: مشكلات تششعاتي را مي‌توان با استفاده از صفحات فيلتري و يا استفاده از LCD مانيتورها برطرف كرد.
وي ادامه داد: پس از هر 10 دقيقه كار با رايانه بايد با نگريستن به فواصل دور به عضلات چشم استراحت داد.
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي يزد تنظيم نور رايانه، ‌ارتفاع مناسب و روبه‌روي ديد قرار گرفتن را از جمله نكات بهداشتي استفاده از اين وسيله ذكر كرد.
دكتر معنويت با بيان اين كه استفاده مداوم و طولاني مدت و بدون وقفه از رايانه به ايجاد سردردهاي شديد منجر مي‌شود، در پايان به كاربران رايانه توصيه كرد كه‌ در صورت استفاده طولاني مدت از رايانه بايد بعد از چند دقيقه كار كردن يك تا دو دقيقه به چشم‌ها استراحت داد