• Security Release ISO Image September 2010 پک امنیتی مایکروسافت
  این بسته حاوی آخرین بروزرسانی ها برای ویندوز میباشد که مدیران سرور و دوستانی که نیاز به بروزرسانی تمامی بسته های امنیتی محصولات ویندوز مایکروسافت دارند میتوانند آخرین بروزرسانی های منتشر شده در September 2010 را دانلود و استفاده نمایند.


  این پک شامل محصولات زیر هست :  KB980182 / (MS10-018)
  Windows 2000 - 24 languages
  Windows Server 2003 - 18 languages
  Windows Server 2003 x64 Edition - 11 languages
  Windows Server 2003 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows XP - 24 languages
  Windows XP x64 Edition - 2 languages
  Windows Vista - 36 languages
  Windows Vista for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 - 19 languages
  Windows Server 2008 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows 7 - 36 languages
  Windows 7 for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 R2 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems - 4 languages
  KB978601 / (MS10-019)
  Windows 2000 - 24 languages
  Windows Server 2003 - 18 languages
  Windows Server 2003 x64 Edition - 11 languages
  Windows Server 2003 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows XP - 24 languages
  Windows XP x64 Edition - 2 languages
  Windows Vista - 36 languages
  Windows Vista for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 - 19 languages
  Windows Server 2008 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows 7 - 36 languages
  Windows 7 for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 R2 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems - 4 languages
  KB979309 / (MS10-019)
  Windows 2000 - 24 languages
  Windows Server 2003 - 18 languages
  Windows Server 2003 x64 Edition - 11 languages
  Windows Server 2003 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows XP - 24 languages
  Windows XP x64 Edition - 2 languages
  Windows Vista - 36 languages
  Windows Vista for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 - 19 languages
  Windows Server 2008 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows 7 - 36 languages
  Windows 7 for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 R2 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems - 4 languages
  KB980232 / (MS10-020)
  Windows 2000 - 24 languages
  Windows Server 2003 - 18 languages
  Windows Server 2003 x64 Edition - 11 languages
  Windows Server 2003 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows XP - 24 languages
  Windows XP x64 Edition - 2 languages
  Windows Vista - 36 languages
  Windows Vista for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 - 19 languages
  Windows Server 2008 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows 7 - 36 languages
  Windows 7 for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 R2 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems - 4 languages
  KB979683 / (MS10-021)
  Windows 2000 - 24 languages
  Windows Server 2003 - 18 languages
  Windows Server 2003 x64 Edition - 11 languages
  Windows Server 2003 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows XP - 24 languages
  Windows XP x64 Edition - 2 languages
  Windows Vista - 36 languages
  Windows Vista for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 - 19 languages
  Windows Server 2008 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows 7 - 36 languages
  Windows 7 for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 R2 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems - 4 languages
  KB981332 / (MS10-022)
  Windows Server 2003 - 18 languages
  Windows Server 2003 x64 Edition - 11 languages
  Windows XP - 24 languages
  Windows XP x64 Edition - 2 languages
  Windows Vista - 36 languages
  Windows Vista for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 - 19 languages
  Windows Server 2008 x64 Edition - 19 languages
  Windows 7 - 36 languages
  Windows 7 for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 R2 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems - 4 languages
  KB981349 / (MS10-022)
  Windows 2000 - 24 languages
  Windows Server 2003 - 18 languages
  Windows Server 2003 x64 Edition - 11 languages
  Windows Server 2003 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows XP - 24 languages
  Windows XP x64 Edition - 2 languages
  Windows Vista - 36 languages
  Windows Vista for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 - 19 languages
  Windows Server 2008 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 for Itanium-based Systems - 4 languages
  KB981350 / (MS10-022)
  Windows 2000 - 24 languages
  Windows Server 2003 - 18 languages
  Windows Server 2003 x64 Edition - 11 languages
  Windows Server 2003 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows XP - 24 languages
  Windows XP x64 Edition - 2 languages
  KB976323 / (MS10-024)
  Windows 2000 - 24 languages
  Windows Server 2003 - 18 languages
  Windows Server 2003 x64 Edition - 11 languages
  Windows Server 2003 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows XP - 24 languages
  Windows XP x64 Edition - 2 languages
  Windows Server 2008 - 19 languages
  Windows Server 2008 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 R2 x64 Edition - 19 languages
  KB980858 / (MS10-025)
  Windows 2000 - 24 languages
  KB977816 / (MS10-026)
  Windows 2000 - 24 languages
  Windows Server 2003 - 18 languages
  Windows Server 2003 x64 Edition - 11 languages
  Windows XP - 24 languages
  Windows XP x64 Edition - 2 languages
  Windows Vista - 36 languages
  Windows Vista for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 - 19 languages
  Windows Server 2008 x64 Edition - 19 languages
  KB979402 / (MS10-027)
  Windows 2000 - 24 languages
  Windows XP - 24 languages
  KB978338 / (MS10-029)
  Windows Server 2003 - 18 languages
  Windows Server 2003 x64 Edition - 11 languages
  Windows Server 2003 for Itanium-based Systems - 4 languages
  Windows XP - 24 languages
  Windows XP x64 Edition - 2 languages
  Windows Vista - 36 languages
  Windows Vista for x64-based Systems - 36 languages
  Windows Server 2008 - 19 languages
  Windows Server 2008 x64 Edition - 19 languages
  Windows Server 2008 for Itanium-based Systems - 4 languages