جهان بیمار و رنجور است
دو روزی را که بر بالین این بیمار باید زیست ،
اگر دردی ز جانش بر ندارم
نا جوان مردیست.