- جهت ورود به کنترل پانل Cpanel به این طریق عمل میکنیم: www.YourDomain.com:2082
- جهت ورود به وب میل Cpanel به این طریق عمل میکنیم: www.YourDomain.com:2095
- جهت ورود به کنترل پانل WHM به این طریق عمل میکنیم: www.YourDomain.com:2086
- جهت ورود به کنترل پانل DirectAdmin به این طریق عمل میکنیم: www.YourDomain.com:2222
- جهت ورود به کنترل پانل LxAdmin به این طریق عمل میکنیم: www.YourDomain.com:7777
- جهت ورود به کنترل پانل Plesk لینوکس به این طریق عمل میکنیم: https://www.YourDomain.com:8443
به کلمه S برای ورود به پانل پلسک دقت فرمائید.