هيچ فکر کرديد «سايپا» مخفف چي هست؟


در اواخر کتاب سفر شاه آمده است که:
دوستان اشرف پهلوي او را سايپا ميخواندند، SAIPA که ظاهرا نام شرکت و ماشين است و البته اين نام ، يعني سايپا مخفف کلمات زيراست:
Son Altess Imperial Preincess Ashraf
همان طور که توجه فرموديد کلمات بالا به زبان فرانسوي/اسپانيائي مي شود:
والا حضرت همايون شاهدخت اشرف
و اين نام و عنوان همچنان زينت بخش هزاران ماشين است و حالا يک سوال: در طول اين همه سال بعد از انقلاب، يک مسئول امر، يک سياستمدار ... و غيره متوجه اين نکته نشده است؟

از قرار معلوم منبع اين مطلب روزنامه «جامعه» مورخه 15/3/1377 مي باشد