سازمان دامپزشکي کشور 18 توصيه بهداشتي جهت خريد و نگهداري ماهي قرمز در ايام نوروز را اعلام کرده است.
به گزارش مهر، 18توصيه بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور به شرح زير است :

- ماهي قرمز را از مراکزمعتبر و تحت نظارت و کنترل شهرداري و دامپزشکي تهيه نماييد، از خريد ماهي از فروشندگاني که ماهيها را به صورت متراکم و درمحل و درشرايط نامناسب بهداشتي و زيستي نگهداري مي نمايند خودداري کنيد، همچنين ماهي قرمز داراي ظاهر و تحرک مناسب و شناي متعادل باشد.

- ازخريد ماهياني که داراي علايمي همچون باله ها به صورت تاخورده و جمع شده درآمده باشد، دراطراف دهان يا سطح بدن، لکه هاي پنبه مانند مشاهده شود، روي سطح بدن، زخم يا لکه هاي سفيد متمايل به خاکستري يا قرمزمشاهده شود و يا آنکه بدن رنگ پريده و لکه لکه شده باشد، لبه باله ها خورده و ساييده شده باشد، ماهي بي قرار بوده و بدون آنکه دريکجا قرارگيرد پيوسته بدن خود را به اطراف بمالد، چشم ها به صورت يکطرفه و يا دوطرفه بيرون زده باشد، پولکهاي ماهي ريخته باشد، خودداري نماييد.

- درنگهداري طولاني مدت ماهيان قرمزبه طورمثال درخانه و کنارسفره هاي هفت سين مقدار آب مورد نيازهرقطعه ماهي انگشت قد، حداقل يک ليترمنظور شود، ضمن اينکه يک تا دوباردرهفته آب ماهيان را تعويض کنيد و از شن و ماسه هاي رنگي و تيزجهت تزيين آکواريوم و تنگهاي ماهيان استفاده ننماييد.

- شستشوي دوره اي آکواريوم ها و ضدعفوني وگندزدايي آنها با محلولهاي نمک طعام(30 گرم در ليتربه مدت ده دقيقه)، ترکيبات آمونيوم 4 تايي به مقدار1-1/0 گرم درليترآب به مدت 1تا 15 دقيقه و يا ترکيبات يددار به مقدار200 ميلي گرم درليتر آب به مدت 10 ثانيه، استفاده از دستکش به خصوص براي افراد حساس و داراي سوابق آلرژي ازديگر توصيه هاي سازمان براي خريد و نگهداري ماهي قرمزدرايام نوروزاست.

- شستشوي کامل دستها با آب و صابون بعد ازهرباردست زدن به آب يا ماهيان زينتي، جلوگيري ازدست زدن کودکان به ماهيان وآموزش بهداشت فردي به آنها وعدم دستمالي چشم، صورت و دهان بعد ازکاربا آکواريوم، نگهداري مناسب غذاهاي ماهيان آکواريومي درجاهاي خنک و تاريک و خشک در ظروف کاملا بسته ورعايت تاريخ مصرف براي اين مواد غذايي توصيه شده است.

- ماهي قرمزبايد با غذاهاي کم پروتئين و سرشارازکربوهيدرات تغذيه شوند و بهتراست که غذا درسطح آب شناور بماند، استفاده ازغذاي آماده بهتراست و غذادهي بايد يک يا دوبار درروز و به اندازه اي باشد که درمدت يک تا دو دقيقه مصرف شود.

- رعايت دوره اي حداقل 2هفته اي قرنطينه اي براي ماهيان جديدالورود دريک آکواريوم جداگانه،جداسازي تمامي موارد اختلال و بيماري از سايرماهيان و طي دوره زماني براي آنها، مراجعه به دامپزشک در صورت بروزهر نوع علايم و ناراحتي درماهيان آکواريومي، مراجعه به پزشک درصورت بروزهرنوع علايم و ناراحتي هاي پوستي از سوي سازمان دامپزشکي به مردم توصيه شده است.

- آب مورد استفاده براي اين منظور بايد بهداشتي بوده و درمورد آبهاي شرب شبکه آبرساني شهري بايد يا کلرزدايي شود و يا براي تعادل گازها و خروج کلرقبل از مصرف حداقل به مدت 48 ساعت در ظروفي دهان گشاد نگهداري و ذخيره شود.

- درصورت عزيمت به مسافرت و يا ترک منزل ماهيان را دراماکن محصورمجازمشخص شده براي اين منظور رهاسازي کرده و يا آن را به اقوام خود هديه و يا به آکواريوم دارها تحويل دهيد همچنين از قراردادن آکواريوم ها و تنگهاي ماهي درجلوي نورمستقيم آفتاب، کنار شومينه ها و يا داخل آشپزخانه خودداري كنيد.