در دست تحلیل و ساخت .
طی چند روز آینده به مبحث مهمی در ارتباط با بزرگترین پل بشر برای پیسرفت تمدن خواهم پرداخت .