مشاهده history
[root ~]$history پاک کردن history
[root ~]$history -c حذف دستورات اجرا شده در Session قبلی
[root ~~]$ cd
[root ~]$ echo > .bash_history
[root ~]$