از آنجایی که کاربران گاهی اوقات اطلاعاتی را حذف می کنند که نباید حذف شود، می خواهیم روشی را برگزینیم تا از پاک شدن فایل ها جلوگیری شود.
در این مثال مسیر /public_html را برای بلاک کردن انتخاب می کنیم.
در ایتدا باید محتوای مسیر زیر را ویرایش کنید:/usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh
برای این کار از دستور زیر استفاده میکنیم:
nano /usr/local/directadmin/scripts/custom/all_pre.sh
و کد زیر را به آن اضافه می کنیم

#!/usr/local/bin/php
$command = getenv("command");
$button = getenv("button");
if (preg_match("/CMD_FILE_MANAGER/", $command) && $button == "delete")
{
foreach ($_ENV as $path)
{
if ($path == "/public_html")
{
echo "You cannot delete your public_html link!\n";
exit(1);
}
}
}
exit(0);
?>
تغییرات را ذخیره کنید. و سطح دسترسی all_pre.sh را به 755 تغییر دهید.
برای فایل های دیگر نیز می توانید از همین روش استفاده کنید.