1. کلياتي در باره قرآن مجيد و نام هاي قرآن
 2. نام هاي قرآن
 3. قرآن مجيد
 4. نام مشهور کتاب آسماني ما قران است مانند : « لو انزلناه هذا القران علي جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله » (حشر:) اگر اين قران را بر کوهي نازل مي کرديم مي ديدي که در برابر آن خاشع مي شود و از خوف خدا مي شکافد.
  قران از ريشه قراء هم بمعناي قرائت و خواندن است و هم بمعناي جمع کردن.
 5. کتاب
  واژه کتاب بمعناي مکتوب( نوشته شده)
 6. فرقان
  فرقان در اصل بمعناي چيزي است که حق را از باطل جدا مي کند و وسيله شناسايي اين دو مي باشد
 7. توصيف قران به اين نام به اين دليل است که قران وسيله شناخت حق از باطل در مسير زندگي فرد و اجتماع و معيار محکمي در زمينه افکار- عقايد- قوانين- احکام- آداب و اخلاق است.
 8. ذکر
  در بعضي از آيات قران شريف ذکر ( ياد آورنده ) ناميده شده است. قران حقايقي را که بشر با فطرت الهي خود دريافته و در وجود او قرار دارد متذکر مي شود.
  اوصاف قران
  هدايتگر بسوي بهترين راه ....اسراء: همانا اين قران خلق را به راست ترين و استوار ترين راه هدايت مي کند
  مبارك:يادآورنده مبارکي است که آنرا فرو فرستاديم.مبارک چيزي است که داراي خيرمستمرو مداوم باشد
  راهي که قران بدان هدايت مي کند از نظر نظام حکومتي بر پا دارنده عدل و در هم کوبنده ستم و ستمگران است
 9. شفا بخش و رحمت آور.حکيم. بيانگر همه چيز .تبيان(بيانگر) بيان همه چيز هست
 10. والا و با عظمت. مجيد از ماده مجد بمعناي شرافت گسترده است و از آنجا که قران عظمت و شرافتي بي پايان دارد کلمه مجيد از هر نظر سزاوار آن است ظاهرش زيبا - محتوايش عظيم- دستوراتش عالي و برنامه هايش آموزنده و حياتبخش است.
  نفع رساننده بي پايان: توصيف قران به کريم اشاره به زيبايي هاي ظاهري قران از نظر فصاحت و بلاغت و نيز محتواي جالب آن است که نفع رساننده به تمام مردم است زيرا در آن معارفي وجود دارد که سعادت دنيا و آخرت آنها را تامين مي کند.
  نور:
  تقسيم بندي هاي قران: تقسيم قران به سورهو آيه
 11. آيه:
 12. آيه در اصل به معناي نشانه و علامت مي باشد و از آنجا که معجزات پيامبران ع نيز يکي از نشانه هاي صدق ادعاي آنان بوده به آنها نيز آيه اطلاق شده است
 13. کوتاهترين و بلند ترين آيات:
 14. کوتاهترين آيه مدهامتان است که يک جمله مي باشد. که يک کلمه مي باشد و بلندترين آيه در بقره است که بيش از سي جمله مي باشد.اين آيه به آيه دين معروف است.
  اولين و آخرين آيات نازل شده:
 15. آيات اول سوره فلق اولين آياتي است که بر پيامبر اکرم ص نازل شده است.
 16. آخرين آيه نازل شده نيز آيه « واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله » مي باشد. از ابن عباس نقل شده است که اين آيه آخرين آيه اي بود که بر پيامبر اکرم ص نازل شد و آن در سوره بقره است.
 17. سوره:
 18. سوره از ماده سور و به معناي پايگاه بلند و رفيع است. در اصطلاح نيز به قسمتي از قران گفته مي شود که بر حسب وحي و نزول از ديگر قسمتها جدا شده باشد. هر سوره اي با « بسم الله الرحمن الرحيم » شروع مي شود بجز سوره توبه که با اعلان جنگ بدشمنان پيمان شکن اسلام و اظهار برائت و بيزاري از آنان شروع شده است.
 19. سوره نمل داراي دو بسم الله است : يکي مربوط بخود سوره و ديگري مربوط به نامه حضرت سليمان ع به بلقيس که با بسم الله شروع شده است.
  نکاتي که لازم است در باره سوره هاي قران بدانيم عبارتند از:
  تعداد سوره هاي قران: قران داراي 114 سوره استکه با سوره حمد آغاز مي شود و با سوره ناس پايان مي يابد.
 20. اسامي سوره ها: در باره نام گذاري سوره ها دو نظريه وجود دارد: بيشتر علما بر اين عقيده اند که اسامي سوره ها به بيان رسول اکرم ص و از طريق وحي تعيين شده است ولي عده اي بسيار کمي آن را عمل صحابه مي دانند.
  کوچکترين و بزرگترين سوره ها: کوچکترين سوره قران کوثر با سه آيه و بزرگترين آنها بقره است.
  سوره هاي سجده دار: چهار سوره از قران که شامل آيات سجده دار است عبارتند از: سوره سجده . فصلت آيه
  ، نجم و علق
 21. اين چهار سوره را عزائم مي نامند و اگر انسان هر يک از چهار آيه مذکور را بطور کامل بخواند يا بدان گوش فرا دهد واجب است پس از تمام شدن آيه بي درنگ سجده کند.